RODO

Ochrona danych osobowych – RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest workWeb sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  ul. Klasztorna 9 (KRS 0000651416)

Kontakt z workWeb sp. z o.o. 

 • pocztą tradycyjną: ul. Klasztorna 9, 78-400 Szczecinek
 • pocztą elektroniczną: biuro@workweb.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Maciej Lechowicz. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej@workweb.pl

Cele i czas przetwarzania danych osobowych.

Dane klienta workWeb sp. z o.o. (twoje dane) które firma uzyskała przy zamówieniu usługi przetwarzane są w celach:

 1. Prowadzenia przewidzianych prawem czynności księgowych oraz obsługa reklamacji i zgłoszeń.
  Czas przechowywania tych danych jest ściśle powiązany z wymogami prawa w tym zakresie oraz ochroną interesów workWeb sp. z o.o. Dane będę przechowywane tak długo jak długo będą istniały przesłanki wskazujące że ich brak może narazić firmę straty finansowe lub utratę dobrego imienia. 
 2. Zawarcia, wykonanie i kontynuacja umów oraz zapewnienie poprawnego ich świadczenia.
  Czas przechowywania danych związany jest z okresem czasu na jaki została zawarta umowa i po jakim czasie wygasają związane z nią wzajemne roszczenia. Okres ten może zostać wydłużony o czas trwania ew. postępowań sądowych czy innych czynności prowadzonych przez organy państwowe.
 3. Marketing, reklama i działalność workweb.pl.
  Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu tworzenia spersonalizowanych ofert i reklam w tym z wykorzystaniem platform zewnętrznych oraz informowania klientów o aktualnych działaniach i sytuacji firmy. Czas przechowywania tych danych jest dłuższy o 1 pełny rok zaczynający się po dacie wygaśnięcia umowy lub wraz z wygaśnięciem umowy jeśli taka dyspozycja zostanie przesłana na e-mail kontaktowy.  W przypadku wyrażenia zgody po wygaśnięciu usług, czas ten wydłuża się do momentu jej cofnięcia.
 4. Obsługa płatności.
  Czas przetwarzania danych wygasa po pełnym roku zaczynającym się po dacie dokonania płatności za usługę jednorazową lub dacie wygaśnięcia abonamentu w przypadku usług cyklicznych. Okres ten może zostać wydłużony o czas rozstrzygnięcia ew. sporów i pełnego rozliczenia wzajemnych roszczeń. 

Podmioty współpracujące – odbiorcy danych 

W związku z korzystaniem z usług workWeb sp. z o.o. twoje dane mogą trafiać do podmiotów z którymi naszą firmę łączą relacje gospodarcze.

 • Shoper S.A. ul. Władysława Łokietka 79 31-280 Kraków – hosting i obsługa sklepów internetowych.
 • LINK Mobility sp. z o.o. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice – narzędzie do komunikacji SMS
 • STATNET Online Polska ul. Kasztanowa 62 85-605 Bydgoszcz – obsługa techniczna serwerów
 • PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań – obsługa płatności
 • Consulting Service Sp. z o.o. ul. Domaniewska 35A lok.1B 02-672 Warszawa – rejestracja domen internetowych
 • NASK – Państwowy Instytut Badawczy ul. Kolska 12 01-045 Warszawa – rejestracja domen internetowych

Prawa klientów workWeb sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych

 • Prawo dostępu do danych osobowych – uprawnia do dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o zasadach ich przetwarzania 
 • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych – uprawnia do żądania wydania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu 
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnia do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych 
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnia do żądania usunięcia danych osobowych podlegających przetwarzaniu 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnia do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czynności przechowywania, z wyłączeniem podejmowania innych operacji na danych osobowych 
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – uprawnia do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie użytkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich do innego podmiotu 
 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych – uprawnia do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w określonych celach 
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – uprawnia do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania przed wycofaniem zgody Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – uprawnia do złożenia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie danych osobowych przez administratora

Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją warunków przetwarzania danych przez firmę workWeb sp. z o.o. Cofnięcie zgody może wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia usług a co za tym idzie koniecznością zaprzestania świadczenia. W takiej sytuacji nie przysługują zwroty wpłaconych zaliczek ani kwot potencjalnie należnych za niewykorzystany okres świadczenia usługi. 

Klienci workWeb sp. z o.o. są zobowiązani do informowania swoich klientów o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych we własnym zakresie.